X
欢迎来到医药网

当前所在:首页 > 舆论监督

福建省部分乙类大型医用设备(2021年第一批次)集中采购项目国际招标澄清或变更公告

时间: 2021-06-02 23:02:45 作者:佚名 来源:福建省卫生健康委员会

见链接:

https://www.ebnew.com/businessShow/666643973.html

https://www.ebnew.com/businessShow/666643972.html


原文链接:http://wjw.fujian.gov.cn/xxgk/czzj/zbcg/202106/t20210601_5605316.htm

热门新闻1